JDB - When you lose someone you love<3 2

60472359
.

AA
aa

1. Prolog - Justin's synsvinkel

 

Jeg fatter ikke, det hele gik så hurtigt. Jeg savner dig, og forestår ikke du er væk. Hvordan kan en så fanatiske person som dig bare dø? Forsvinde fra verden, og aldrig komme tilbage. Hvorfor lige dig? Hvorfor ikke en anden? Men jeg må nok bare indse, at verden er urimelig.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...