I'm a slut 2. (One Direction)

88089848
Jeg kan kun sige 1eren var god, så jeg håber selv at 2eren bliver næsten lige så god. men lover intet.

Det ville være en god ide at læse 1eren først. og jeg skriver ikke et resume da det kan ødelægge historien lidt ;-)

AA
aa

1. Prolog.

Who are you.

Who am I.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...