sent søndag

de drømmer bedst sent søndag...

10Likes
18Comments
444Views

1. sent søndag

de drømmer

bedst

sent søndag

deres

brugte følelser

sendes

slørede derfra

for

euforien bruser

stadig strømmende

drømme

forviser eftertanken                      

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...