monster

5261023
der bor et monster i mennesket... måske der også er et menneske i monstret?

1. monster

ganske menneskelige

i nattens mørke

mødes monstre

maskerede marcherer de

gennem dagene

gemmer deres mangler

 

døende i morgenstunden

genopstår igen

i nattens mørke

dagens menneske

nattens mørke monster

mødes nu

 

menneske

monster

mig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...