Livets lærdom

20300
livet efterlader os mange ting at tage til os, her er et par jeg bed mærke i

AA
aa

1. forord

 

LIVETS LÆRDOM

et par ting jeg tog med, fra alle mine rejser på denne planet

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...