UPERFEKT

"...er titlerne perfekt og perfektion så ikke bare nogle, vi bruger som en slags udvej for ikke at skulle indse, hvem vi virkelig er?" // konkurrencebidrag - "skriv om perfektion" - valgmulighed 2.

5Likes
4Comments
661Views

1. -

UPERFEKT 

EN NOVELLE

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...