Du gav slip

744688
og nu skal jeg lære at gøre det samme.

AA
aa

1. Begyndelsen

 

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg græd først, da du sagde "jeg elsker dig" for sidste gang.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...