Det sidste ønske

47610
Jeg ved ikke hvordan vi skal klarer julen. Nye elever der ikke ved hvordan dette kvarter fungere. Deathwatch er en smerte et hvis sted. Og far er MIA.

4. Julehistorien skal indeholde kærlighed

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...