ئه‌وه‌ی هی ئه‌و بێ هه‌ر بۆ ئه‌و ئه‌بێ

24100
  • by
  • Rating:
  • Published: 4 Jun 2019
  • Updated: 4 Jun 2019
  • Status: Complete

AA
aa

1. رۆژێكی تایبه‌ت

لهئاوێنهی ئارایشتگاكهدا لهشێوهی خۆم ئهڕوانی. ئهوان چ  كارێكی باشییان كردبوو. بۆ یهكهمجار لهژیانمدا خۆم بهو جوانییهبینیبوو. من زۆر كهیفم بهئارایشتگا نهئههات بۆیهزۆر بهدهگمهن سهردانم ئهكرد. بهڵام ئهم جارهجیاواز بوو. ئهمڕۆ پێویست بوو جوان دهربكهوم، لهئهنجامدا ئهمڕۆ رۆژێكی زۆر تایبهت بوو.

خانمخانم….

دهنگێك بهئاگای هێنامهوه‌. لهئاوێنهكهوهسهیری ئهو كچهلاوهم كرد كهبانگی كردبووم.

ببورهخانم، وابزانم بیركردنهوهكانتم بڕیئێ.. ویستم پرسیاری ئهو كراسهی بهرت بكهم، زۆر بهلامهوهجوان بوو.. ئهتوانیت پێم بڵێیت لهكوێ كڕیوته؟ دیاری كهسێكی ئازیزمه‌. دهی كێشهنییه‌.. سوپاس.

نیگهرانی بهدهنگییهوهدیاربوو. كهمێك رۆشت و ئاوڕی دایهوه‌.

بهڕاستی جوان دهرئهكهویت خانم، كراسهكهت زۆر لێهاتووه‌. سوپاست ئهكهم.

زهردهخهنهیهكم بۆ كرد و فرمێسكهكانم سڕی، نهمئهویست ئهو ماكیاژهجوانهم بهگریان تێكبدهم. ئهمڕۆ خۆشم به‌‌ شێوهی خۆم سهرسام بووم، بهلامهوهسهیر نهبوو كهههر كهسێك بهلامدا تێئهپهڕی باسی جوانییهكهمی ئهكرد

كراسهكهی بهرم رهش بوو سنگهكهی بهبرنجۆك داپۆشرابوو و خوارهكهشی بهگوڵ چنرابوو. درێژییهكهی بهشێوهیهك بوو كهپێڵاوهبهرزهگرانبههاكانمی دائهپۆشی، نهزیادی ههبوو و نهكهم

ساڵێك لهمهوبهر لهپێنجهمین ساڵیادی پهیوهندییهكهماندا لهلایهن خۆشهویستهكهمهوهبهدیاری بۆم هاتبوو

***

كاتژمێر دووی پاش نیوهڕۆ بوو من هێشتا لهجێگاكهم نههاتبوومهدهرهوه‌. شهوی پێش ئهوهبههۆی پهیوهندییهتهلهفۆنییهكهی دایكمهوهزۆر نیگهران بووبووم.

تا كهی چاوهڕێی ئهم پیاوهئهكهیت؟ وهك رۆژی روون دیارهكهئهو نایهوێت هاوسهرگیریت لهگهڵ بكات! دایكهگیان ئهو منی ئهوێت. تهنها كهمێكی ماوهكارهكانی رێكبخات، پاشان هاوسهرگیری ئهكهین. خۆت ههڵمهخهڵهتێنهكچم. بهجێی بهێڵهو لهگهڵ كهسێكی تردا ژیانێكی نوێ دهستپێبكه‌. دایكهگیان هاوسهرگیری ئهكهین تۆ خهمت نهبێت. من لهبهرژهوهندی خۆتمه‌. ئهزانم. نهخێر نازانیت! دایكهگیان من بهرژهوهندی خۆم باش ئهزانم! ئهگهر بتزانیایهبهدیار كهسێكهوهدانهئهنیشتیت كهپێنج ساڵهبهقسهی سهوز و سوور ههڵت ئهخهڵهتێنێت. من دایئهخهمهوه‌.. بووهسته‌.. تووتتووووت

تهلهفۆنهكهم داخستهوهو سهرم نوقمی سهرینهكهم كرد. زۆر نیگهران بووم چونكهقسهكانی دایكم راست بوون. من لهپهیوهندییهكی پێنج ساڵهدا گیرم خواردبوو. ههر كاتێك باسی هاوسهرگیری بكرایهئادهم ئهیوت كهپهلهنهكهم تا كارهكانی بگونجێنێت و ژیانێكی شازادهئاسام بۆ بڕهخسێنێت. منیش گهوجانهباوهڕم پێ ئهكرد. من ئهمویست باوهڕی پێبكهم ههرچهند قهناعهتم بهقسهكانیشی نهبووایه، لهئهنجامدا من ئهوم زۆر خۆشئهویست.

مۆبایلهكهم ههڵگرت و نامهیهكم بۆ ئادهم نارد.

(دایكم پێی وایهتۆ من ههڵئهخهڵهتێنیت. خهریكهباوهڕی پێ ئهكهم. ئێمهكهی هاوسهرگیری ئهكهین؟)

پاشان ئاخێكی قوڵم ههڵكێشاو بهتوندی خۆم فڕێدایهوهسهرجێگاكهم. زهنگی مۆبایلهكهم لێی دا ئهوهئادهم بوو پهیوهندی ئهكرد بهڵام من حهوسهڵهی ئهوهم نهبوو ههمان گفتوگۆ دووبارهبكهمهوهبۆیهوهڵامم نهدایهوه‌. ئهو شهوهلهبهر بیركردنهوهخهو نهچووهچاوم

كاتژمێر دووی پاشنیوهڕۆ بوو من هێشتا لهبیرهقوڵهكانمدا مهلهم ئهكرد، ئادهم بهكارتۆنێكی گهورهوهخۆی كرد بهژووردا.

بۆچی وهڵامی پهیوهندییهكانم نادهیتهوه، زۆر نیگهران بووم؟ …. بهههرحاڵ سهیرێكی ئهم كارتۆنهبكه‌.

ههستام و بهرهو لای كارتۆنهكهچووم. كهكردمهوهكراسێكی رهشی بهگوڵ چنراوی تێدا بوو.

ئهزانی ئهم كراسهچییه؟ چییه؟ ئهوهههمان ئهو كراسهیهكهبۆ ئاههنگی مارهبڕینمان ئهیپۆشیت.

بهدهمێكی داچهقیو و دوو چاوی تهواو كراوهسهیرێكی ئادهمم كرد. زهردهخهنهیهكی بۆ كردم و پاشان كهوتهوهقسهكردن.

راستییهكهی حهقی خۆتانهكهنیگهران بن، بهڵام تۆ خۆت ئاگاداریت كهمن تازهدهستم كردووهبهكارێكی نوێ، تا بتوانم جێی خۆم بكهمهوهپێویست ئهكات كهمێك لهجاران زیاتر ماندوو ببم. من نامهوێت هاوسهرگیری بكهین و لهبهر سهرقاڵی من تۆ بهتهنها لهماڵهوهبمێنیتهوه‌. بۆیهتكات لێ ئهكهم كهمێك ئارامت ههبێت. بهدڵنیاییهوههاوسهرگیری ئهكهین. من بهڕاستی تۆم خۆش ئهوێت.

بهچاوی پڕ فرمێسكهوهخۆم فڕێدایهباوهشی و لهخۆشیدا تێر گریام.

***

ئهمڕۆ من ههمان ئهو كراسهم لهبهركردووهچونكهئادهم ئهبێتهزاوا. ئهم رۆژهئهو رۆژهتایبهتهیهكهپێی ئهوتم لهپێناویدا ئارام بگرم

گوارهكانیشم یهكهم دیاری ئهو بوون بۆ من. ئادهم زهوقی زۆر جوان بوو، ههموو دیارییهكانی پێكهوهگونجاو بوون. بهڕاستی بێ وێنهبوون

بهدهم گوێگرتنهوهلهگۆرانییهتایبهتهكهمان بهرهو هۆڵی بۆنهكان بهڕێكهوتم. چهند كهشوههوایهكی خۆشی ههبوو ئهمڕۆ. كهگهیشتمهئهوێ ئهڵقهكانم دهرهێنا و ههردووكیم كردهدهستم.

ئهم ئهڵقانهپێش سێ مانگ لهگهڵ ئادهم كڕیبوومان. لهناوهوهناوی ههردووكمانی لهسهر ههڵكۆڵرابوو.

لهسهرخۆ بهپلیكانهكاندا سهركهوتم. ئهمڕۆ ئهبوو رۆژی من بێت. ئهمڕۆ ئهبوو ئهو رۆژهبێت كهلهگهڵ خۆشهویستهكهم بهیهك ئهگهین

لهگهڵ یهكهم ههنگاوم بۆ ناو هۆڵهكهچاوهكانم پڕ لهفرمێسك بوون. ئادهم گهلێك جوان بوو بهو قاتهوهكهپێكهوهههڵمانبژاردبوو بۆ جهژنی بهیهكگهیشتنمان

چوومهپێشهوه‌… ئادهم بهشێوهیهك تهماشای ئهكردم ئهتوت ههموو دونیا لهدهستی ئهودا بووه‌… 

بهڵام كێشی دونیا بۆ ئادهم زۆر بوو، بهیهكجاری فڕێیدایهخوارهوهكاتێك میلان هات و قۆڵی كرد بهقۆڵیدا

بهڵێ ئادهم لهگهڵ میلان هاوسهرگیری ئهكرد. منیشی بانگهێشت كردبوو بۆ ئاههنگهكهی

ئێمهئهمڕۆ ئهو پۆشاكانهمان پۆشیبوو كهبۆ ئاههنگهكهی خۆمان ئامادهمان كردبوون. تهنانهت رۆژهكهش یادی شهش ساڵهی پهیوهندییهكهمان بوو ئهگهر كۆتایی نههاتایه‌. ئێمهزۆرمان پلان بۆ ئهم ڕۆژهدانابوو. ههر وهك پلانهكهش بوو. پۆشاكهكانمان، هۆڵهكهی كهدهستنیشانمان كردبوو، بهروارهكه، كێكهكه، بانگهێشتكراوهكان، تهنانهت زاواش ههمان زاوا بوو

بهڵام ئهمڕۆ لهرۆژهتایبهتهكهمدا میلان جێگهی بووكی گرتبووهوه‌. منیش لهجیاتی خۆم و ئادهم ئهڵقهكانم لهدهست كردبوو.. ئهمڕۆ ئاههنگی ههردووكمان بوو. ئاههنگی بهیهكگهیشتنی دوو رۆح و دووركهوتنهوهی دوو جهسته‌.

من پیرۆزباییم لێكردن و رووم وهرگێڕا و رۆشتم. نهمئهویست رۆژهكهلهوانیش تێكبدهم چونكهههم من و ههم ئادهمیش فرمێسكهكانمان لهدهسهڵاتی خۆمان دهرچووبوو.

ههردووكمان گریاین بهڵام ئهو ئیتر میلانی ههبوو فرمێسكهكانی بۆ بسڕێت. منیش گهڕامهوهناو ئۆتۆمبێلهكهم و ئاههنگی تهنیایی خۆم گێڕا

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...